برای من لحظات خوش زندگی زمانی است كه با كتاب و قلم و دفترم همدم هستم

لباس محلی

TinyPic image

 

TinyPic image 

TinyPic image

 

TinyPic image 

نوشته شده توسط آذراوغلی در ساعت  | لینک  |